Pravidla užívání webu doLekárny.cz

Všeobecná ustanovení

Tato pravidla upravují práva a povinnosti Provozovatele webu a všech osob užívajících tento web.

Provozovatel Internet Invest, s.r.o, Přátelství 252, 435 42 Litvínov 8, IČO: 28725204, DIČ: CZ28725204 email info (zavináč) dolekarny.cz není přímý prodejce ani výrobce nabízených produktů a nepodílí se na zprostředkování jakýchkoliv plateb. Provozovatel neručí za obsah uvedený na těchto stránkách a neručí za následky využití informací uvedených na těch stránkách ani za jejich spolehlivost, správnost a včasnost. Provozovatel není v žádné formě zodpovědný za případné způsobené škody vzniklé v souvislosti s užitím služeb a obsahu těchto webových stránek. Veškeré informace zveřejněné na této webové stránce jsou pouze informativního charakteru a jsou subjektivním názorem redakce. V žádném případě nenahrazují lékařskou péči, neurčují diagnózu a ani nesuplují lékařské doporučení. V případě problémů kontaktujte svého lékaře a konzultujte svůj zdravotní stav s ním.

Aktivace užívání webu

Jedná se o zahájení poskytování služby ze strany Provozovatele formou registrace uživatele. Registrací se rozumí vyplnění alespoň všech povinných údajů registračního formuláře, vyjádření souhlasu s pravidly a tím i potvrzení uzavření smlouvy ze strany Provozovatele. Registračním formulářem je formulář dostupný na serveru, jehož vyplnění je podmínkou registrace. Registrací do služby a potrvzením souhlasu s těmito podmínkami uživatel současně potvrzuje, že dosáhl věku 18 let, je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům, je zodpovědný za úkony ve službě a zároveň je seznámen s riziky.

Uživatel při registraci uvádí svou kontaktní adresu, kterou se rozumí e-mailová adresa. Uživatel je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat e-mailové zprávy zaslané Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server e-mailového účtu uživatele zašle zprávu o tom, že e-mailová zpráva Provozovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah informační části tohoto webu za účelem prověření nových informací sdělovaných Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn odmítnout poskytování služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy) zejména pokud uživatel uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace, uživatel (popř. osoby s ním majetkově či personálně propojené) porušuje své závazky vůči Provozovateli.

Každý uživatel se může zaregistrovat k užívání služby pouze jednou registrací. A to i v případě registrací do více webů Provozovatele. Přístupové údaje k jedné službě platí pro všechny další weby Provozovatele. Zjistí-li Provozovatel, že uživatel se zaregistroval k poskytování služby více registracemi, je oprávněn některou z nich či všechny zrušit s okamžitou účinností (odstoupit od příslušných smluv).

Bezpečnost užívání webu

Provozovatel nenese odpovědnost za žádné zneužití této služby. Při zneužití služby uživatelem (či osobou, jíž uživatel jakkoliv umožnil přístup ke službě, včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití služby a škodu tím způsobenou v plném rozsahu uživatel. Uživatel se zavazuje řádně využívat hesla pro přístup ke službě a zároveň se zavazuje nakládat s veškerými údaji a hesly umožňujícími přístup ke službě jako s důvěrným údajem a chránit je odpovídajícím způsobem proti zneužití. Uživatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám, vyjma osob u nichž je to nezbytné a jež jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k uživateli. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost uživatelova systému, zařízení užívaných uživatelem ani za funkčnost služeb poskytovaných třetími osobami. Zároveň nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu dat nebo porušení přenosu dat a za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.

Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli seznámit se s platným zněním těchto Pravidel prostřednictvím tohoto webu. Provozovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty. O změnách budou uživatelé informováni zobrazením odpovídající informace v informační části služby alespoň 7 dnů přede dnem, kdy změna vstoupí v platnost. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tato Pravidla a každá taková změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup uživatele ke službě v případech, kdy to bude nezbytné z technických důvodů, v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů nebo když uživatel způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části služby. Uživateli bude odepřen přístup v případech, kdy poruší Podmínky užívání webu, bude využívat službu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku, bude (úmyslně či z nedbalosti) podporovat či jinak umožňovat jakékoli činnosti, jež budou v rozporu s právními předpisy, včetně přenosu závadných dat, bude využívat službu k šíření informací porušujících práva třetích osob či k šíření počítačových virů, naruší bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup, bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Provozovatele, nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Provozovatele, bude zasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům služby, bude využívat službu k jakýmkoliv aktivitám, jež by mohl být považovány za aktivity v rozporu se zájmy České republiky.

Ukončení služby a odstoupení od smlouvy

Uživatel není povinen službu využívat a kterákoliv ze smluvních stran může ukončit smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Uživatel může vypovědět smlouvu odesláním emailové zprávy na kontakt Provozovatele. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní vztah končí také uplynutím dohodnuté doby, byl-li smluvní vztah sjednán na dobu určitou, úmrtím uživatele nebo zánikem právnické osoby, okamžikem, kdy se Provozovatel věrohodně dozví o prohlášení uživatele za nezvěstného a odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů sjednaných mezi stranami.

V případě, kdy uživatel nebude souhlasit se změnami prováděnými Provozovatelem, je uživatel oprávněn od smlouvy odstoupit do 1 měsíce ode dne účinnosti změny. Veškeré právní úkony směřující k ukončení účinnosti smlouvy musí být učiněny písemně výhradně formou elektronické komunikace.

Nakládání s osobními údaji

Informace o nakládání s osobními dokumenty najdete v samostatném dokumentu.

Zásady používání souborů cookie

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívený server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Soubory cookies jsou používány pro správné fungování tohoto webu. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o uživatelově chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na uživatelovo jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Vzhledem k tomu, že informace, které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů, přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu opt-out na opt-in.

Cookies lze rozdělit na konverzní (analyzují výkon různých prodejních kanálů), sledovací (pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů), remarketingové (pro personalizaci obsahu reklam a zacílení), analytické (zvyšují uživatelské pohodlí webu) a esenciální (důležité pro základní funkčnost webu). Doposud stačilo, aby dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a aby mu bylo správcem údajů umožněno odmítnout takové zpracování. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být poskytnuta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat. Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku poradního orgánu Evropské komise - Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29) č. 2/2010 z 22. června 2010 k internetové reklamě zaměřené na chování.

Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal. Pracovní skupina WP29 dne 7. června 2012 přijala stanovisko č. 4/2012 k interpretaci a uplatňování výjimek z povinného souhlasu uživatelů internetu. Konkrétně tedy jde o aplikaci čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.

V případě, kdy jsou na tomto webu zobrazeny reklamy Google AdSense, tak provozovateli těchto reklam jsou třetí strany, které tak mohou používat údaje o uživatelových návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají. Nejedná se však o údaje typu: jméno, adresa, email a telefonní číslo. Provozovatel navštívených webových stránek nemá s tímto sběrem dat nic společného, plnou zodpovědnost nese společnost Google. Pokud uživatel nesouhlasí se shromažďováním těchto dat, může si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Další informace lze nalézt na stránkách společnosti Google. Naše webové stránky také mohou odkazovat, přesměrováním nebo zobrazením v iframu, na webové stránky partnerů (označené jako reklamní sdělení). Tyto cílové stránky našich partnerů mají vlastní cookies zásady a jejich použití se řídí jejich podmínkami. 

Tyto zásady používání cookie jsou platné pro všechny webové stránky Provozovatele a jsou čerpány převážně z oficiálních stránek ÚOOÚ.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů těchto webových stránek bez svolení Provozovatele je výslovně zakázáno.

Uživatel prohlašuje, že se před registrací seznámil s podmínkami užívání tohoto webu a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí. Dále souhlasí, že bude užívat web pouze pro své vlastní potřeby.

Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje Provozovatel uživatele o tom, že uzavřená smlouva je archivována v elektronické podobě. Právní vztahy při poskytování služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb. Smluvní vztah obou smluvních stran vzniklý na základě uzavřené smlouvy o užívání služby se řídí v případě nepodnikající fyzické osoby zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a v případě podnikajících osob se řídí podle výslovné dohody smluvních stran zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Je-li některé ustanovení Pravidel neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Pravidly jsou příslušné české soudy. Tento dokument je platný od 1. března 2021.